All About Hebrides.TV Gach nì mu Hebrides TBh

Hebrides.TV was launched in 2007, taking the first steps in developing community-based broadband television for the Outer Hebrides.

What does it offer?

Hebrides.TV allows news, information and footage about the islands to be placed on-line. The website will continue to develop based on your feedback and the footage which you upload! It can be anything you want it to be!

How can I get involved?

We are always gathering in potential content for the site. If you have video footage relevant to Western Isles communities that you would like to see online, please let us know. This could be local events, drama, activities, sports, concerts, public meetings, cookery or craft demonstrations, business information or documentaries. We may also be able to offer assistance with access to equipment for people who would like to film specific material.

Who is it aimed at?

Hebrides.TV is for everyone! It is useful for the communities within the Outer Hebrides and to communicate with one another, but is also a great way to promote the best of the environment, produce and culture of the islands to everyone around the globe!

To find out more about the Hebrides.TV, contact us: email: info@hebrides.tv.

Hebrides TV partners are Leader +, Comhairle nan Eilean Siar, HIE Innse Gall, Live Hebrides and Reefnet Ltd

Th�id Hebrides TBh fhoillseachadh ann an 2007, a' gabhail a chiad cheum ann a bhith a leasachadh telebhisean bann-leathann st�idhichte sa choimhearsnachd airson Innse Gall. Bidh an l�rach a ruith r� 2006-2007 agus a dh'aithghearr nochdaidh raon de dh'fhiolam a chaidh a thogail gu h-ionadail.

D� bhios air a thairgse?

Bidh Hebrides TBh a' toirt cothrom naidheachdan, fiosrachadh agus fiolam mu na h-eileanan a chur air-loidhne. Thig an l�rach-l�n air adhart st�idhichte air ur beachdan - de an stuth a th'agaibh airson a chur air-loidhne? D� bu toil leibh fhaicinn? D� ur beachdan air na tha air an l�rach?

Ciamar a gheibh mi a-steach air?

Tha sinn an dr�sta a' cruinneachadh stuth a bhiodh freagarrach airson an l�raich. Ma tha fiolam bhideo agaibh mu choimhearsnachdan nan Eilean Siar a bhiodh sibh airson fhaicinn air-loidhne, leigibh fios thugainn. Nithean mar tachartasan ionadail, dr�ma, cur-seachadan, sp�rs, cuirmean-ci�il, coinneamhan poblach, taisbeanaidhean c�caireachd agus c�ird, fiosrachadh gn�omhachais no aithrisean - aig an �m seo, tha sinn airson faighinn a-mach d� tha ri fhaotainn agus d� tha daoine airson fhaicinn. 'S d�cha gum bi cothrom againn taic a toirt le cothrom air uidheam do dhaoine a tha airson stuth s�nraichte fhiolmadh.

C� air a tha e ag amas?

Tha Hebrides TBh airson coimhearsnachdan anns na h-Eileanan an Iar a tha airson c�mhradh ri cach a ch�ile, tha e do dh'eilthirich le �idh anns na h-eileanan. Bidh e cuideachd na mheadhan brosnachaidh air �rainneachd, toradh agus cultar nan eilean do t-saoghal mh�r.

Gus tuilleadh fiosrachaidh mu fhaighinn mu pr�iseact se�laid Hebrides TBh, cuiribh fios gu ReefNet on info@hebrides.tvHebrides TV is funded by Leader +, Comhairle nan Eilean Siar, and HIE Innse Gall